โครงการ "ตะวันแดงปันน้อง"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ "ตะวันแดงปันน้อง"

เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

ซึ่งเปิดสอนนักเรียนที่บกพร่องทางด้านสติปัญญา และการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่6