ฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก จัดฝึกอบรม "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการฝึกครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการหนีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง